HOTĂRÂRE
Nr.174 din 4.12.2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

Consiliul Judeţean Neamţ
Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinand expunerea de motive nr. 14.941/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr.14.941/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi raportul de avizare al comisiei administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 91 alin.(5) lit.”a” pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1: Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Florin Andronache cu domnul Constantin Sandu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”.
Art. 2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU