HOTĂRÂRE
Nr. 174 din 28 octombrie 2013
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 11.049/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 11.049/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, precum şi abrogarea unor poziţii din acesta, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU