ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 174  din  14 august 2015

privind acordarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Neamţ Comunei Timişeşti pentru implementarea unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;

Examinând expunerea de motive nr. 14.041/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.3381/2015 a primarului Comunei Timişeşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.041/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă acordarea sumei de 150 mii lei din bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2015 Comunei Timişeşti, judeţul Neamţ, pentru achitarea unor cheltuieli (neeligibile şi cofinanţare) în vederea implementării proiectului „Reparaţii capitale şi reabilitare la şcoala cu clasele I-VIII (Corp A+Corp B), sat Timişeşti”.

Art.2: (1) Comuna Timişeşti are obligaţia de a prezenta documente justificative, în forma şi conţinutul solicitate de Direcţia Generală Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, din care să rezulte modul de cheltuire a sumei alocate potrivit art.1, până la data de 31 decembrie 2015.

(2) În situaţia neutilizării sumei prevăzute la art.1 conform destinaţiei stabilite, aceasta va fi returnată bugetului Judeţului Neamţ, în termen de 5 zile de la solicitarea scrisă a Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.3: Direcţia Generală Buget Finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU