HOTĂRÂRE

Nr. 175 din 27.10.2011

privind modificarea unui acord de parteneriat încheiat în cadrul unui proiect de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5- Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1- Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

Examinând expunerea de motive nr. 10.946/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.946/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice, adresa nr. 319/2011 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, adresele nr. 34.849 şi 39.070/2011 ale Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. „a” şi ”c” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:(1) Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat încheiat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 43/2009, în vederea realizării proiectului ”Restaurare şi punere în valoare zona istorică şi culturală Curtea domnească din Piatra-Neamţ –prin reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi clădirilor de patrimoniu: Muzeul de etnografie, Muzeul de artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele beciului şi Ruinele zidului de incintă ale Curţii domneşti şi muzeul aferent”, în sensul suplimentării contribuţiei Judeţului Neamţ la realizarea proiectului cu suma de 818.000 lei, inclusiv T.V.A., din care 659.677,42 lei reprezintă contravaloarea proiectării şi executării lucrărilor suplimentare, iar 158.322,58 lei reprezintă diferenţa de T.V.A.

(2) Se aprobă actul adiţional la acordul de parteneriat prevăzut la alin.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                                                                            Contrasemnează:

                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR