HOTĂRÂRE
Nr. 175 din 4.12.2012
privind prelungirea perioadei de dare în administrare a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 12.737/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. N3729/2012 a Serviciului de Protecţie şi Pază;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.737/2012 al Direcţiei generale buget finanţe si al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 133/2009 privind darea în administrare a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.”c”, alin. (4) lit. „a”, ale art. 97 precum şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei de dare în administrare, stabilită conform art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 133/2009, către Serviciul de Protecţie şi Pază, a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ, cu destinaţia de birou al ofiţerului teritorial.
Art.2: (1) Direcţia generală buget finanţe şi Serviciul juridic contencios, relaţii publice vor lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la Protocolul nr. 14.082/2009/N 184/2010 încheiat între Consiliul Judeţean Neamţ şi Serviciul de Protecţie şi Pază.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU