HOTĂRÂRE
Nr.175 din 28.10.2013
privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 12.872/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 12.872/2013 al Direcţiei arhitect-şef, adresa nr. 2418/2013 a Ordinului Arhitecţilor din România- Filiala teritorială Bacău-Neamţ, adresa nr. 175/2013 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România-Biroul teritorial ”Nord-Est”, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism în următoarea componenţă:
Preşedinte: Aurelia-Elena Nicolae, arhitect şef al judeţului;
Membri: Mihaela Ţepeş, arhitect;
Ioana Cucu, arhitect;
Dan Florea, arhitect;
Mugurel Iacob, arhitect;
Ioan Bălan, arhitect;
Virgil Harabagiu, conductor arhitect;
Bianca-Florentina Corfă, urbanist;
Maria Simion, inginer;
Cornel Galbăn, inginer;
Secretar : Tatiana-Veronica Şuhani, arhitect.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 65/2011 privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi modificarea Regulamentului de funcţionare a acesteia.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE,
Culiţă TĂRÂŢĂ
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Daniela SOROCEANU