ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 175  din 14  august 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 14.094/2015 a doamnei Emilia Arcan şi a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Dan- Vasile Constantin;

Văzând raportul de specialitate nr.14.094/2015 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se ia act de demisia domnului Dan-Vasile Constantin din calitatea de persoană împuternicită pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU