ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 14.088/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 10.071/2016 a Instituţiei Prefectului –Judeţul Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 14.088/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.15.206/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se desemnează domnul Laurenţiu Cristinel Dulamă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 228/2014 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                          Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.175

Din 28 iulie 2016