HOTĂRÂRE

Nr.176 din 27.10.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 107/2011 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 9892/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 60/2011 a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9892/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea contribuţiei financiare a Judeţului Neamţ în vederea organizării şi realizării activităţilor de interes judeţean ce fac obiectul acordului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 107/2011 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamţ cu 30.000 lei, urmând ca suma totală alocată de Judeţul Neamţ în cadrul asocierii să fie de 60.000 lei.

Art.2: (1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 107/2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                                                                                                             CONTRASEMNEAZA                

                                                                                          SECRETARUL JUDETULUI

                                                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR