HOTĂRÂRE
Nr. 176 din 28 octombrie 2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii asistenţei sociale nr.292/2011, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 13.225/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită pe baza solicitării nr.22786/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.225/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Biroului resurse umane, Hotărârea nr.31/2013 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 22/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU