ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 176 din 31 octombrie 2014

privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 13813/2014 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean şi luând în considerare Hotărârea nr. 22/2014 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reabilitare şi modernizare Pavilion Oncologie şi Dermato-Venerice” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în valoare totală de 9.573.833 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 6.813.657 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (S.F.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Construire centrală utilităţi SJU Piatra Neamţ”, în valoare totală de 34.568.755 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 1.698.682 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Se aprobă documentaţia tehnico-economică (D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reorganizare şi sistematizare incintă Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ”, în valoare totală de 7.502.209 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 5.406.148 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4:  Se aprobă documentaţia tehnico-economică (D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”RK Reabilitare şi amenajare blocuri operatorii” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în valoare totală 67.194.096 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 20.179.442 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5:  Se aprobă documentaţia tehnico-economică (S.F.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Construire Corp nou în cadrul Spitalului  Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, judeţul Neamţ”, în valoare totală de 482.368.773 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 117.446.151 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6:  Se aprobă documentaţia tehnico-economică (D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”RK Reabilitare, amenajare şi dotare spaţiu CT(computer tomograf), Chirurgie Plastică şi Departament de sterilizare” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în valoare totală de 12.175.567 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 7.120.954 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7:  Se aprobă documentaţia tehnico-economică (S.F.) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Instalaţii pentru limitarea şi stingerea incendiilor cu hidranţi exteriori” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în valoare totală de 629.848 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 392.420 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8:  Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană, Direcţia Generală Buget-Finanţe, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU