ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 176  din  14 august 2015

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2015

 

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;

Examinând expunerea de motive nr.13.705/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.705/2015 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe, adresa nr. 28.802/2015 a Administraţiei judeţene a finanţelor publice Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se modifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2015, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 32/2015 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe şi unităţile subordonate vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU