ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii şi ale Hotărârii Guvernului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Examinând expunerea de motive nr.14.323/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 29.001/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

           Văzând raportul de specialitate nr.14.323/2016 al Direcţiei de management, precum şi adresa nr. 2647232/2016 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ „General de brigadă CONSTANTIN STAVĂR”, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.15.207/2016 al comisiei de validare, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5),  lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în cadrul acesteia a reprezentantului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ „General de brigadă CONSTANTIN STAVĂR”, domnul lt.col. Ştefan-Emilian Dragoş, cu domnul cpt. Constantin Uncrop, precum şi a domnului Mihai Hanganu cu domnul dr.Valeriu Andriţa, consilier al preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ.

         Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

            Contrasemnează:    

 SECRETARULJUDEŢULUI

                                                                                         Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.176

Din 28 iulie 2016