HOTĂRÂRE

Nr. 177 din 27.10.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 161/2011 privind aprobarea unui acord de asociere cu Municipiul Roman

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 12585/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 20.997/2011 a Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12585/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 4 şi alin. (6) lit. ”a” şi ”c”  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea acordului de asociere încheiat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman,în vederea implementării proiectului “Restaurarea, consolidarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi modernizarea infrastructurilor conexe Bibliotecii publice George Radu Melidon-Roman”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 161/2011, în sensul suplimentării sumei alocate de la bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2011, de la 200.000 lei la 350.000 lei, cu menţinerea sumei totale de 1.600.000 lei ce reprezintă contribuţia Judeţului Neamţ la realizarea obiectului asocierii.

 Art.2: (1) Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun în vederea încheierii actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 161/2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR