HOTĂRÂRE
Nr. 177 din 28 octombrie 2013
pentru modificarea organigramei şi a statului de funcţii aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, şi ale Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 13.240/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 23.829/2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.240/2013 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.124/2013- anexele nr. 7a şi 7b, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Modificările prevăzute la art.1 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.
Art.3: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2013.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 177.PDF