ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 177  din  31 octombrie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Bicaz

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 15135/2014 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean, întocmită în baza adresei nr. 10826/2014 a primarului Oraşul Bicaz;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit. a, ptc. 3,  alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Bicaz, prin Consiliul Local al Oraşului Bicaz, în vederea realizării unor lucrări la Spitalul Orăşenesc Bicaz.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 100.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Bicaz, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 177.PDF