ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 177 din  14 august 2015

pentru modificarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Neamţ nr. 81/2012 privind desemnarea

unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.13.428/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

    Văzând raportul de specialitate nr. 13.428/2015 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi procesul verbal nr. 14079/2015 al comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se  modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 81/2012, în sensul înlocuirii doamnei Iulia ŞERBAN cu domnul Ciprian-Constantin ŞERBAN ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU