HOTĂRÂRE

Nr. 178 din 27.10.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 166/2011 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Piatra-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean  

     

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 12.588/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 39.823/2011 a Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.588/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea acordului de asociere încheiat între Judeţul Neamţ şi Municipiul Piatra-Neamţ, în vederea realizării proiectului de interes judeţean ”Dezvoltarea Infrastructurii Turistice pe Masivul Cozla, Municipiul Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 166/2011, în sensul suplimentării sumei alocate de la bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2011, de la 500.000 lei la 1.100.000 lei şi al prelungirii duratei asocierii până la finalizarea proiectului anterior menţionat.

Art.2: (1) Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun în vederea încheierii actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 166/2011, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR