HOTĂRÂRE
Nr.178 din 20.12.2012
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Camera Agricolă Judeţeană Neamţ pe anul 2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
Examinând expunerea de motive nr. 15136/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 15136/2012 al Biroului Resurse Umane, adresa nr. 1.651.271/2012 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU