HOTĂRÂRE
Nr.178 din 28 octombrie 2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 77/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi
Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 13.084/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 14.033/2013 a Instituției Prefectului- Județul Neamț;
Văzând raportul de specialitate nr. 14.033/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 13579/2013 al comisiei de validare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 151/2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 77/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman.
Art.2: Se modifică art. 1, alin.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 77/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 19/2013, în sensul înlocuirii doamnei Nadina Simion cu domnul George Aursulesei în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Daniela SOROCEANU