ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEA

HOTĂRÂRE

Nr. 178 din   14 august 2015

 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ

 

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.427/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ,

Văzând raportul de specialitate nr. 13.427/2015 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale,  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 14081/2015;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

   

  HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se desemnează domnul Constantin SANDU şi domnul Alexandru MIHAI ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare” Neamţ.

   Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU