HOTĂRÂRE

Nr. 179 din 27.10.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv ”Kaminari” Piatra-Neamţ în vederea realizării unor acţiuni de interes judeţean

 

            Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.161/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitărilor nr. 11 și 23/2011 ale Clubului Sportiv ”Kaminari” Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.161/2011 al Direcției juridice şi Direcţiei generale buget-finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Clubul Sportiv ”Kaminari” Piatra-Neamţ, în vederea participării sportivilor la Campionatul European de  Karate Tradiţional pentru juniori şi seniori  care se va desfășura la Ierusalim-Israel, în perioada 14-18 noiembrie 2011, precum și la Campionatul Mondial de Karate Tradițional Fudokan Shotokan pentru cadeți, juniori, tineret și seniori ce va avea loc la Belgrad-Serbia, în perioada 1-4 decembrie 2011.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 10.000 lei, în vederea realizării acţiunilor de interes judeţean de la alin. (1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Sportiv ”Kaminari” Piatra-Neamţ, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR