HOTĂRÂRE
Nr. 179 din 20.12.2012
pentru modificarea unor organigrame şi state de funcţii

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale, ale Ordinului minstrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale şi ale Ordinului comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţelor Publice nr 286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti;
Examinând expunerea de motive nr. 15.312/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 25.643 şi nr.26.294/2012 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, nr.936/2012 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, nr.23.021/2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi nr.4.213/2012 a Spitalului de psihiatrie ”Sf.Nicolae” Roman;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.312/2012 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii aferent aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexa nr.1b, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
– 6 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional principal, poz. nr. 12, 18, 22, 162 şi 199 se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;
– un post vacant de muncitor, studii generale, treaptă profesională II din cadrul Serviciului Administrativ, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA şi se mută în cadrul Direcţiei Generale Buget Finanţe- Serviciul Venituri Bugetare, Analiză-Sinteză şi Recuperare Creanţe, cu modificarea în mod corespunzător a organigramei şi a statului de funcţii.
Art.2: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexele nr. 1 şi 2, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
– două posturi de economist, studii superioare, grad profesional II, poz. nr. 6 şi 7 de la Serviciul RUONS-Contencios, nr. crt. II.1 trec la Serviciul Financiar Contabilitate, nr.crt. II.5, acesta redenumindu-se Serviciul Financiar Contabil şi Salarizare, cu 11 posturi din care 1 post de conducere şi 10 posturi de execuţie;
– un post vacant de medic specialist, studii superioare, poz. nr. 4 de la Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale, nr.crt. II.2, se transformă în medic primar, studii superioare;
– un post vacant de referent, studii medii, treaptă profesională IA, poz. nr. 8 de la Serviciul Achiziţii, Aprovizionare, Transport, nr.crt. II.7, se transformă în economist, studii superioare, grad profesional IA;
– un post de medic specialist, studii superioare, poz. nr. 2 de la Unitatea de primire Urgenţe – Cabinet medicină Dentară de Urgenţă, nr.crt.XXIII.1, se transformă în medic dentist primar, studii superioare;
– un post de medic specialist, studii superioare, poz. nr. 1 de la Secţia Psihiatrie-Compartiment Psihiatrie Pediatrică, nr.crt.XXVI.1, se transformă în medic primar, studii superioare;
– un post de şef secţie grad II- medic specialist, studii superioare, poz. nr. 6 de la Secţia Reumatologie, nr.crt.XIII, se transformă în şef de secţie grad II-medic primar, studii superioare;
– un post de infirmier debutant, studii generale, poz. nr. 30 de la Secţia Oncologie Medicală, nr.crt.XIV, se transformă în infirmier, studii generale;
– un post vacant de asistent medical principal, studii postliceale, poz. nr. 15 de la Secţia O.R.L, nr.crt. XXVII, se transformă în asistent medical, studii postliceale;
– un post vacant de asistent medical principal, studii postliceale, poz. nr. 29 de la Secţia Obstetrică-Ginecologie, nr.crt.XXXI, se transformă în tehnician principal aparatură medicală, studii medii şi trece în cadrul Secţiei Anestezie Terapie Intensivă, nr.crt.XXII;
– un post vacant de asistent medical, studii postliceale, poz.nr. 45 de la Secţia Obstetrică-Ginecologie, nr.crt.XXXI, se mută la Bloc Operator-Chirurgie Generală, nr.crt. XXVIII.1;
– un post vacant de asistent medical debutant, studii postliceale, poz.nr. 46 de la Secţia Obstetrică-Ginecologie, nr.crt.XXXI, se transformă în registrator medical, studii medii şi trece în cadrul Secţiei Anestezie Terapie Intensivă, nr.crt.XXII.
Art.3: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.76/2010- anexa nr. 1b), cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării unui post de operator(imagine, sunet), studii superioare, grad I, poz.nr. 41, în muncitor calificat, studii generale, treaptă profesională I.
Art.4: Se aprobă modificarea statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexele nr. 1b1şi 1b7), astfel:
a) în cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ – anexa nr. 1b1):
– o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, poz. nr. 59, se transformă în inspector, clasa I, grad profesional principal;
– o funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, poz. nr. 667, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional principal;
– o funcţie de personal contractual de inspector specialitate, studii superioare, grad profesional II, poz. nr. 712, se transformă în inspector specialitate, studii superioare, grad profesional I;
– 3 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional principal, poz. nr. 724, 725 şi 726, se transformă în inspector, clasa I, grad profesional superior.

b) în cadrul Complexului de Servicii ”Ion Creangă” Piatra Neamţ – anexa nr. 1b7) funcţia de personal contractual de educator specializat, studii superioare de scurtă durată, poz. nr.3, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II.
Art.5: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie ”Sf.Nicolae”Roman, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.159/2010- anexele nr. 2a) şi 2b), conform anexelor 1a) şi 1b) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6: Modificările prevăzute la art.1-5 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.
Art.7: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2013.
Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU