HOTĂRÂRE
Nr. 179 din 28 octombrie 2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.141/2013 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru realizarea unui proiect de interes judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 13.239/2013 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ şi a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 13.239/2013 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.141/2013 acesta urmând a fi: ” Hotărâre privind aprobarea unei asocieri pentru realizarea unui proiect de interes judeţean”.
Art.2: Se modifică art.1, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.141/2013 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru realizarea unui proiect de interes judeţean, aceste urmând a avea următorul conţinut:
”Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Fundaţia ”OM BUN” pentru finanţarea şi realizarea în comun a proiectului de interes judeţean ”Nu sunt singur”, ce se va desfăşura în perioada noiembrie 2013- octombrie 2014. ”
Art.3: Se aprobă modificarea acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.141/2012, acesta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Juridică, Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU