ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 179 din 31 august 2015

privind stabilirea creşterii salariale pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean

 

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, așa cum a fost aceasta completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2015;

 Examinând expunerea de motive nr. 14.920/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Începând cu data de 01 septembrie 2015,  se aprobă o creștere salarială de 12% a cuantumului brut al salariilor de bază, a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază, față de nivelul acordat pentru luna august 2015, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și al următoarelor instituții și servicii publice de interes județean: Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Neamț, Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău, Serviciul Public SALVAMONT Neamț, Complexul Muzeal Județean Neamț, Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Piatra Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Neamț.

Art.2: (1) Începând cu data de 01 septembrie 2015, se modifică art.4, alin.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.118/2015 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Neamț, în sensul creșterii cu 12%  a salariului de bază al domnului Claudiu Pădure, numit temporar, prin detașare, în funcția de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Neamț, respectiv de la 2.184 lei/lună la 2.446 lei/lună.

(2) Începând cu data de 01 septembrie 2015, se modifică art.3, alin.4 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.120/2015 privind reorganizarea Serviciului Public SALVAMONT Neamț, în sensul creșterii cu 12% a drepturilor salariale ale domnului Raul-Antoniu Papalicef, numit temporar în funcția de conducere de șef serviciu al Serviciului Public SALVAMONT Neamț, respectiv de la 2.784 lei/lună – salariu de bază, spor pentru zonă izolată – 348 lei/lună și spor pentru condiții vătămătoare – 174 lei/lună, la 3.118 lei/lună – salariu de bază, spor pentru zonă izolată – 390 lei/lună și spor pentru condiții vătămătoare – 195 lei/lună.

Art.3: Președintele Consiliului Județean Neamț și conducătorii instituțiilor și serviciilor publice menționate la art.1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre și vor emite actele administrative corespunzătoare.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU