HOTĂRÂRE

Nr. 18 din 22.01.2010

privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

Examinând expunerea de motive nr.12.448/2010 a domnului Valerian Percă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 14.749 şi 17.296/2009 ale Primăriei  Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.448/2010 al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei juridice, Hotărârile Consiliului local al Municipiului Roman nr. 76/2009 și 196/2009,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 11- 13, art. 91 alin. (1) lit. „e” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă participarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

Art.2Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan” în forma prevăzută în anexele nr.1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Neamţ la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 5000 lei.

Art.4: Se aprobă cotizaţia Judeţului Neamţ la veniturile Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Roman Metropolitan” în sumă de 3000 lei/an.

Art.5Se desemnează domnii Cătălin Neculai, Constantin Traciuc, Dan Manoliu şi Neculai Stan să facă parte din Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”.

Art.6: Se împuterniceşte domnul Valerian Percă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ,  să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Neamţ, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

     

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                               

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI,

       Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR