HOTĂRÂRE

Nr.18 din 24.02.2012

 

privind aprobarea unui proiect de interes regional, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

Examinând expunerea de motive nr. 1.595/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 58/2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.595/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.3 şi pct.8, alin.(6), lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă proiectul ”Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est”, în valoare totală de 17.673.782,00 lei.

Art.2: Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, respectiv suma de 58.912,61 lei(47.510,17 lei+11.402,44 lei TVA), reprezentând contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Neamţ din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art.3:Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, respectiv suma de 558.719,56 lei, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Neamţ pentru suportarea taxei pe valoare adăugată(TVA) aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu recuperarea acesteia de la bugetul de stat.

Art.4:Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Neamţ a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, respectiv suma de 2.327.998,16 lei,  în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.5:Se aprobă calendarul integral al activităţilor ce se vor realiza în cadrul proiectului ” Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea Nord-Est””, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                       Cristina MITITELU