HOTĂRÂRE
Nr.18 din  1.02.2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 859/2013 a unui grup de 16 consilieri judeţeni;
Văzând raportul de specialitate nr. 859/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă ca desemnarea persoanelor care să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Judeţul Neamţ este acţionar, să se facă după cum urmează:
– 2 reprezentanţi din rândul consilierilor judeţeni membri ai Partidului Social Democrat;
– 2 reprezentanţi din rândul consilierilor judeţeni membri ai Partidului Democrat Liberal şi Partidului National Ţărănesc Creştin Democrat;
– 1 reprezentant din rândul consilierilor judeţeni membri ai Partidului Naţional- Liberal;
– 1 reprezentant din rândul consilierilor judeţeni membri ai Uniunii Naţionale pentru Progresul României;
– 1 reprezentant din rândul consilierilor judeţeni membri ai Partidului Poporului –Dan Diaconescu.
Art.2: Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca persoanele împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Neamţ să fie cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3: (1) Se aprobă ca numărul persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ să fie de 7.
(2) Se modifică anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca persoanele împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ să fie cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4: Se modifică anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca , urmând ca persoanele împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale NEAMT TURISM S.A. să fie cele prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.5: Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare prevederilor acesteia.
Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Emilia ARCAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU