ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 18 din 12 februarie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 228/2013 privind numirea comisiilor de examinare pentru concursurile/examenele de ocupare a unor funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.101/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale la Consiliul Judeţean Neamţ pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.612/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2.793/2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.612/2014 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a), pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I.  Se modifică art.1, pct. 1.8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 228/2013 privind numirea comisiilor de examinare pentru concursurile/examenele de ocupare a unor funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

a. Comisia de examinare la proba scrisă sau practicăa concursului/examenului de ocupare a funcţiei de Şef Laborator Analize Medicale va funcţiona în următoarea componenţă:

– Preşedinte: – dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:   – dr. Arina-Maria Gîlea – medic primar medicină de laborator;

                  – dr. Daciana- Raluca Constantinescu – medic primar medicină de laborator – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

                  – dr. Mihaela Gonţea – reprezentantul Colegiului Medicilor Neamţ;

                   – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ.

– Secretar: – dr. Liliana Căescu – medic specialist medicină de laborator.

 

Art.II: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU