ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                         

HOTĂRÂRE

Nr. 18 din 29 ianuarie 2015

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum şi ale Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 980/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 980/2015 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 1.498/2015;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 13, art. 92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul  Constantin- Cristian Tapalagă ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, prevederile art. 5, alin.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 201/2013 privind desemnarea unor persoane.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

                                                 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                   Daniela SOROCEANU