ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 18 din 28 ianuarie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 72/2015 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

Examinând expunerea de motive nr. 823/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr. 3/2016 a Serviciului public de administrare a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 823/2016 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”d”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică fundamentarea și calculul tarifului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov- anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 72/2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană, Direcţia generală buget finanţe, precum și Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 18 .PDF