HOTĂRÂRE

Nr. 180 din 27.10.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea organizării Festivalului Naţional Folcloric ”Roman Metropolitan”- ediţia 2011

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 12.529/2011 a domnului Aldo Pellegrini, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 20.932 şi 21.018/2011 ale Primăriei Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.529/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea organizării Festivalului Naţional Folcloric ”Roman Metropolitan”- ediţia 2011, în perioada 26-27 noiembrie 2011, în municipiul Roman.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 8.000 lei, în vederea realizării acţiunii de interes judeţean de la alin. (1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR