HOTĂRÂRE
Nr. 180 din 20.12.2012
privind prelungirea acordului de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
Examinând expunerea de motive nr. 15.343/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Comunei Ceahlău nr. 233/2012;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.343/2012 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.6, lit.”a” şi lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.112/2012, în scopul asigurării funcţionării Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău, instituţie publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico- sociale din judeţul Neamţ, pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 31.12.2013, cu menţinerea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Neamţ în cuantum de 21.000 lei/lună.
Art.2: (1) Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile necesare în vederea redactării şi semnării actului adiţional la acordul de asociere, iar Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU