ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 180 din 31 august 2015

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015

 

                Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.638/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;

            Examinând expunerea de motive nr. 14.793/2015 a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând adresa nr.31.135/2015 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea sumei de 7.947 mii lei, defalcată din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, în vederea finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 180.PDF