HOTĂRÂRE

Nr. 181 din 27.10.2011

 

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unui proiect de interes public

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 12586/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 20.997/2011 a Primăriei Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12586/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea realizării obiectivului ”Modernizare Ştrand” în municipiul Roman.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 150.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR