HOTĂRÂRE
Nr. 181 din 20.12.0212
privind majorarea capitalului social la Societatea Comercială
”NEAMŢ TURISM ” SA

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 15.369/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 183/2012 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale ”NEAMŢ TURISM” S.A.;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.369/2012 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. „d” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1:(1) Se aprobă alocarea sumei de 70 mii lei din bugetul Judeţului Neamţ, în vederea majorării capitalului social al Societăţii Comerciale ”NEAMŢ TURISM” S.A. prin aport în numerar.
(2) În mod corespunzător se rectifică bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 14/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
– la anexa nr.1 se diminuează prevederile bugetare de la cap. 74.02 ”Protecţia mediului”- titlul 56 ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu suma de 70 mii lei şi se suplimentează prevederile bugetare la cap. 87.02 ”Alte acţiuni economice”- titlul 72 ”Active financiare” cu aceeaşi sumă. Modificările se vor efectua în cadrul secţiunii de dezvoltare.
Art.2: Se acordă un mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale ”NEAMŢ TURISM” S.A., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea majorării capitalului social al societăţii comerciale, prin aport în numerar, cu suma de 70 mii lei.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU