HOTĂRÂRE
Nr.181 din 28 octombrie 2013
privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 16 alin. (3) şi art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 12.866/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 12.866/2013 al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Regulamentul Serviciului public de salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, să voteze, în numele Judeţului Neamţ, aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, în forma aprobată potrivit art.1.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU