ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 181 din 28 noiembrie 2014

privind declararea ca vacant a locului de consilier judeţean ocupat de domnul Gheorghe Vasiloiu

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 1.093/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, însuşită de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Ordinului Prefectului Judeţului Neamţ nr. 13/2014;

Văzând referatul constatator nr. 1.093/2014, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Luând act de Ordinul Prefectului Judeţului Neamţ nr.13/27.01.2014 privind încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean, se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de domnul Gheorghe Vasiloiu.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

 

 

                                                                                       Contrasemnează:

                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                    Daniela SOROCEANU