ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 181 din 31 august 2015

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2015

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare;

Examinând expunerea de motive nr.14.146/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 14.146/2015 al Direcţiei generale buget, finanţe, Notificările nr. 65.707/2015 ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, adresa nr. 30.067/2015 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale cu suma de 750.000 lei, prin diminuarea altor prevederi bugetare ce nu mai sunt necesare până la finele anului 2015.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 1.211.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale majorat, pentru asigurarea cheltuielilor de personal.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2015, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă modificarea numărului de personal permanent şi temporar şi a fondului salariilor de bază pe anul 2015, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2, 4, 5 și 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 32/2015 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8: Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 181.PDF