ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 170/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Culturală Star Piatra-Neamţ în vederea realizării

unei acţiuni de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.16.897/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.95/2016 a Asociaţiei Culturale Star Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.897/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.1, alin.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 170/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Culturală Star Piatra-Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes judeţean, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

„Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Asociaţia Culturală Star Piatra-Neamţ, în vederea realizării proiectului Festivalul Internaţional de Muzică ”Volare”, ediţia a VII-a, care se va desfăşura la Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, în perioada 23 – 30 august 2016.”.

Art.II: Se aprobă modificarea articolului II- OBIECTUL ASOCIERII- din acordul de asociere anexă la hotărârea prevăzută la art.I de mai sus, urmând ca acesta să aibă următoarea formă:

„ Obiectul asocierii îl constituie realizarea proiectului Festivalul Internaţional de Muzică ”Volare”, ediţia a VII-a, care se va desfăşura la teatrul Tineretului Piatra Neamţ, în perioada 23 – 30 august 2016, manifestare ce are drept scop încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicale, oferind copiilor şi tinerilor din judeţul nostru şi din ţară posibilitatea exprimării artistice, precum şi aprofundarea relaţiilor internaţionale în sfera culturii şi schimbului reciproc de cultură.”.

Art.III: Se aprobă modificarea articolului IV, pct.4.2- Obligaţiile Asociaţiei Culturale Star Piatra-Neamţ, lit.„a” din acordul de asociere anexă la hotărârea prevăzută la art.I de mai sus, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

„ să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ pentru acoperirea cheltuielilor privind activităţile prevăzute în bugetul ataşat adresei nr. 95/2016, respectiv cazare juriu şi invitaţi, prestări servicii regie, scenotehnică, sonorizare, lumini, precum şi pentru cheltuieli necesare folosinţei spaţiului, a echipamentelor şi dotărilor aferente acestuia;”.

 Art.IV: (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

 

                                                                   PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                        Contrasemnează:

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.181

Din 24 august 2016