HOTĂRÂRE

Nr. 182 din 27.10.2011

privind asocierea cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.12454/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ nr. 22204/2011;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12454/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, memoriul nr. 1219/2011 al Şcolii cu clasele I-VIII nr.2 Tîrgu Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 4 şi alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ,în vederea realizării proiectului de extindere a Grădiniţei cu program prelungit nr.2 Tîrgu Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 500.000 lei, în vederea realizării obiectivului de la alin.(1).

(3)Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Tîrgu Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                      

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                              Mihaela IGNATOVICI LAZĂR