HOTĂRÂRE
Nr.182 din 28 octombrie 2013
pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind opţiunea delegării operării Depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Examinând expunerea de motive nr. 12867/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 12867/2013 al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Studiul de oportunitate privind opţiunea delegării operării Depozitului judeţean de deşeuri nepericuloase Girov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului public de operare a Depozitului de deşeuri nepericuloase Girov, prin concesiune de servicii, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute de lege.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU