ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 182 din 28 noiembrie 2014

 

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Costache Lupu

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13513/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, însuşită de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean  Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 106/2014 a Organizaţiei Judeţene Neamţ a Uniunii Naţionale pentru Progresul României, a adresei nr.108/2014 a Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Democrat Liberal, precum şi a adresei nr. 124/2014 a Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat;

Văzând raportul de specialitate nr.13513/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr.16728/2014 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Costache LUPU.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

      VICEPREŞEDINTE

      Dan MANOLIU

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU