ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

 CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                             

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii „Demolare coş fum centrală termică şi construire coş fum nou” amplasat în incinta Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman  

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 16.536/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.536/2016 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (D.A.L.I) aferentă obiectivului de investiţii de interes public judeţean „Demolare coş fum centrală termică şi construire coş fum nou” amplasat în incinta Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, în valoare totală de 344.615 lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj în sumă de 294.035 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

           Contrasemnează:

                                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                    Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.182

Din 24 august 2016