HOTĂRÂRE
Nr. 183 din 28 octombrie 2013
privind preluarea unor terenuri în administrarea Consiliului Județean Neamț

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 204/2009 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” ;
Examinând expunerea de motive nr. 12.841/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.841/2013 al Direcției generale de dezvoltare județeană și al Direcţiei generale buget, finanţe, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 127/2013, Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tîrgu-Neamț nr. 183/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”, alin. (5) lit. ”a” pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Județean Neamț, pe durata execuției lucrărilor, a unui teren în suprafață totală de 74.426 m.p., compus din două trupuri de teren în suprafață de 55.831 m.p. și respectiv 18.595 m.p., situat în municipiul Roman, aparținând domeniului public al Municipiului Roman, pe care se află situat depozitul neconform de deșeuri Roman, în vederea închiderii acestuia în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”.
(2) Terenul de la alin. (1) este identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Județean Neamț, pe durata execuției lucrărilor, a unui teren în suprafață de 40.000 m.p., situat în orașul Tîrgu- Neamț, aparținând domeniului public al Orașului Tîrgu-Neamț, pe care se află situat depozitul neconform de deșeuri Tîrgu-Neamț, în vederea închiderii acestuia în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”.
(2) Terenul de la alin. (1) este identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: (1) Direcția generală de dezvoltare județeană și Direcția generală buget finanțe vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU