ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 183 din 29 septembrie 2015

privind validarea mandatului de consilier judeţean

al domnului Teodor AILINCĂI

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.16.761/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei  Partidului Poporului Dan Diaconescu;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.761/2015 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 17.047/2015 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Teodor AILINCĂI.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU