ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.611/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.611/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei de Management, avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile si amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu menţinerea numărului total de posturi, după cum urmează:

 

A.        la nivelul Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale:

A.1      la Serviciul Juridic, Contencios şi Administraţie Publică, se majorează numărul de 8 posturi existente, prin înfiinţarea a trei funcţii publice, intervenind următoarele modificări:

a)         Compartimentul Evidenţa Persoanei se comasează cu Compartimentul Documente Clasificate, cumulând cele două funcţii publice existente (poz. 13 şi poz. 14 în statul de funcţii), sub denumirea ”Compartiment Evidenţa Persoanei şi Documente Clasificate”;

b)         se înfiinţează Compartimentul de Guvernanţă Corporativă cu trei funcţii publice de execuţie (poz. 15 – poz. 17 în statul de funcţii), respectiv două funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior şi o funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal;

A.2      în cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor şi Editarea Monitorului Oficial al Judeţului,   postul de personal contractual, consilier debutant, studii superioare, poz. nr. 29 din statul de funcţii, se transformă în consilier, studii superioare, grad II, în vederea promovării în grad profesional a titularei postului.

 

B.        la nivelul  Direcţiei de Management:

B.1      la Compartimentul Tehnologia Informaţiei, se desfiinţează funcţia publică vacantă de execuţie: consilier, clasa I, grad profesional principal.

 

 

C.        la nivelul Direcţiei Investiţii, Transporturi şi Infrastructură Judeţeană:

C.1 se desfiinţează două funcţii publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Investiţii şi Dezvoltare Rurală;

C.2 Compartimentul Specializat de Transport – Autoritate de Autorizare se reorganizează ca Serviciul Specializat de Transport – Autoritate de Autorizare, prin înfiinţarea funcţiei publice de conducere de şef serviciu, iar funcţia publică vacantă de consilier, clasa I grad profesional principal se desfiinţează.

 

D.        la nivelul Direcţiei Arhitect-Şef:

D.1      funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, poz. nr. 115 în statul de funcţii,  din cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Autorizări în Construcţii se transformă în inspector, clasa I, grad profesional superior, în vederea promovării în grad profesional a titularei postului.

D.2      la Compartimentul Sistem Informaţional Geografic, postul de personal contractual, consilier debutant, studii superioare, poz. nr. 123 în statul de funcţii, se transformă în consilier, studii superioare, grad II, în vederea promovării în grad profesional a titularei postului.

 

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 septembrie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget, cu excepţia lit. A.1, lit. B şi lit. C ale art. 1 care vor intra în vigoare la data obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

            Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE,

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

 

          Contrasemnează:

                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                          Daniela  SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.183

Din 24 august 2016