HOTĂRÂRE

Nr. 184 din 27.10.2011

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice pentru un obiectiv de investiţii de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12.755/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.755/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei tehnice, investiţii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea şi amenajarea Secţiei de recuperare, medicină fizică şi balneologie- Secţie exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, loc. Neguleşti, com. Piatra Şoimului, jud. Neamţ”, în valoare totală de 7.087,23 mii lei, cu T.V.A., din care valoare construcţii -montaj în cuantum de 5.786,728 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                                                                                                      Contrasemnează:

                                                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR