HOTĂRÂRE Nr.184 din 25 noiembrie 2013

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 171/2013 privind modificarea Hotărârii nr. 11 din 16.01.2013 a Consiliului Judeţean Neamţ în vederea atribuirii directe a contractului de delegare a serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013- 30.04.2019, pentru unele trasee din judeţul Neamţ Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; Examinând expunerea de motive nr. 14.018/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 15.006/2013 a Instituţiei Prefectului- Judeţul Neamţ; Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.018/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 171/22.10.2013 privind modificarea Hotărârii nr. 11 din 16.01.2013 a Consiliului Judeţean Neamţ în vederea atribuirii directe a contractului de delegare a serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013- 30.04.2019, pentru unele trasee din judeţul Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU