ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 184 din 28  noiembrie 2014

 

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ioan Păcală

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.701/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, însuşită de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 189/2014 a Uniunii Social Liberale (USL);

Văzând raportul de specialitate nr.13.701/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 16730/2014 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Ioan Păcală.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

 

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU